Създава се зелен трансграничен клъстер между Констанца и Добрич


Стартира проект „Green Energy Cluster “Constanta-Dobrich”“/ Зелен енергиен клъстер „Констанца-Добрич“ – Договор за безвъзмездна помощ 47313/26.06.2014 г., финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, MIS ETC код 328”, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие. Той се изпълнява от Сдружение „Бизнес Агенция Варна”, клон Добрич, заедно с партньорите от Морския университет в Костанца и е на прогнозна стойност 490, 530 евро и ще продължи до края на 2015 г. Основната цел на програмата, която го финансира, е да обедини хората, общностите и икономиките в граничния регион между Румъния и България и да участва в съвместното развитие и сътрудничество, като използва природните ресурси по устойчив начин. Другата цел e да планира експлоатацията на ВЕИ чрез създаването на т. нар. обща стратегическа пътна карта.
С терминa „стратегическа пътна карта” се обозначава продукта от процес на картографиране на най-важните ресурси спрямо една обща цел, стратегически цели и план за конкретни действия за превръщането им в резултати, приети от група заинтересовани лица. Идеята за създаването и използването на пътна карта за използването на ВЕИ е залегнала в дългосрочните цели на Европа - да се намали зависимостта от внос на изкопаеми горива, както и емисиите на CO2, без да се прави компромис с природата.


Проектът „Зелен енергиен клъстер „Констанца-Добрич” цели да осигури устойчиви благоприятни условия в трансграничния регион за подпомагане на контролирания ръст на индустрията за развитие на възобновими енергоизточници, както и за увеличаване на потенциала за използване на зелена енергия от местните производства, като обединява компетенции, опит, знания и ресурси от България и Румъния посредством създаването и развитието на Трансграничен клъстер за зелена енергия “Добруджа”.


В продължение на година и половина ще се създаде база данни на основните участници от бизнеса, науката, образованието, властите и НПО от трансграничния регион, свързани с индустрията на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ); ще се изследват основните тенденции и перспективи за развитие на региона по отношение на ВЕИ и проучване на добри практики от други трансгранични региони. В рамките на проекта, освен създаването на клъстер за зелена енергия “Добруджа”, със стратегия и оперативен план за развитие, ще отвори врати и общ център, ще се създадат обща комуникационна и информационна система, ще се проведат множество партньорски срещи, трансфер на ноу-хау, общо планиране.


Основната амбиция на екипа на проекта е да предложи пътна карта за справяне с хаотичния , на места екологично-враждебен, регионално небалансиран и често лишен от визия ръст на производството на възобновяема енергия в трансграничния регион Добрич-Констанца. Районът е с отличен потенциал за производство на енергия от възобновяеми източници-особено вятърна енергия, но липсва структурирано сътрудничество между съседните региони . В същото време е налице значителен дисбаланс в построените и планираните съоръжения, в инициирането на нови проекти, в трансферa на знания и изследвания от академията към бизнеса , в подбора, обучението и развитието на работната сила. Няма обща визия за развитието на работната сила при нарастващото търсене на специалисти в региона    - с различен темп и на вълни през годините ту от едната страна на границата,  ту от другата, нито  пирокодстъпни професионални услуги или центрове за обучение. Не са консултирани –поне не в голям мащаб , и различни общи подходи  за справяне  със ситуацията от стран ана валстите и екологичните НПО. Друга слабост е, че като се разчита основно на вятърната енергия може да се ограничи използването на други възобновяеми енергийни източници. Акцент в региона е поставен основно върху вятърната енергия (безразборно – до голяма степен, са построени вятърни мелници в Южна Добруджа), въпреки че там са идеалните предпоставки за слънчева енергия и производство на биомаса. Освен  това разработчиците на проекти от вятърна енергия са изправени пред сериозни екологични притеснения, проблеми, процедури, спъващи развитието им, и още по-лошо – процедури, които целят закриването на някои изградени проекти, разрушаване на изградени мощности и други заплахи за устойчивото развитие на ВЕИ проектите в региона. Липсва структуриран диалог между двете държави (специално в региона) и бизнеса, академичните среди и обществото, като понякога отделните заинтересовани страни изглеждат в комуникацията помежду си сякаш преследват противоречиви или дори враждуващи интереси.


Инвентаризацията на създадените проекти в областта на ВЕИ в трансграничния регион, работата в мрежа, създаването на клъстер, проучването на добри практики за клъстери за    зелена енергия и предвидената обща информационна система за съвместно управление са инструментите, които ще допринесат за преодоляване на пречките в партньорството, ще подпомогнат обмена на ноу-хау и компетенции, ще се улесни процесът на общото планиране и ще се подпомогне стратегическото партньорство за устойчиво развитие на трансграничния регион.


Проектът предвижда участието, активното участие и ангажираност на партньорите по проекта на всички етапи на проекта. И двамата партньори имат опит в управлението на проекти, по-специално в трансгранични проекти, и в областта на клъстери, както и в областта на възобновяемите енергийни източници.


От изключителна важност за по-нататъшното взаимоизгодно структуриране на трансграничното сътрудничество в областта на ВЕИ e укрепването на съществуващите връзки и улесняване на равзвитието на по-големи мрежи чрез съвместна система за управление и взаимно договорена пътна карта.Това може да се постигне само с участието на множество заинтересовани страни. И двете области ще разчитат на своите обширни местни партньорства с други организации за успешната и ефективна реализация на проекта. Мрежата, създадена и утвърдена в резултат на проекта, ще гарантира устойчиви и мастерирани условия за максимизиране на чистия енергиен потенциал на района.


За да се намалят вредните емисии с над 80 % до 2050 г., европейското производство на енергия трябва да достигне почти нулеви нива на въглеродни емисии. На 23 октомври тази година лидерите на ЕС се споразумяха до 2030 година да се намалят емисиите на въглероден диоксид с най-малко 47 процента, а токът от възобновяеми източници и енергийната ефективност да се увеличи с по 27 процента в сравнение с 1990 година.


Енергийната ефективност включва "предоставяне на повече услуги за същото количество вложена енергия, или същите услуги с по-малко вложена енергия ", с огромни предимства за конкурентоспособността, икономическото и екологично благополучие. Изчислено е, че ако планът за енергийна ефективност на ЕС влезе в сила, биха могли да се спестят около 1000 евро на домакинство годишно, да създадат около 2 милиона работни места и да се намалят емисиите от парникови газове с 740 милиона тона.
Клъстерът ще послужи като двигател и проактивна координатор на заинтересованите страни, ще допринесе да се разяснят ползите от увеличаване на разпространението на възобновяемата енергия в региона, като вземе предвид необходимостта да се съобрази с очакванията и възможностите на всички засегнати страни.