Мисия и политика
 
Мисия.
 
Сдружението има мисията да допринесе за по-добра и по-мъдра експлоатация на природните ресурси в трансграничния регион между Румъния и България чрез рационалното използване на възобновяеми източници на енергия.
 
Заемайки активна позиция, да служи като двигател и проактивен координатор на желанието на заинтересованите страни за увеличаване на приложението на възобновяемата енергия в региона с визия и внимание към интересите на всички страни.
 
Сдружението е иновационен клъстер - мрежа от заинтересовани лица, която създава благоприятни предпоставки за активизиране на съществените фактори на конкурентоспособността в областта на зелената енергия в трансграничния регион Констанца – Добрич.
 
Мисията на организацията подлежи на периодичен анализ и преглед с отговорността на Общото събрание на клъстера.

Политика.
 
ТКЗЕ провежда политики за:


Подпомагане развитието на бизнеса с възобновяема енергия при разумното използване на природните ресурси чрез овладян, разнообразен и териториално балансиран растеж на зелената енергия и обединяване на усилията за запазване и развитие на сравнителните предимства и общи възможности на района, както и за преодоляване на общите проблеми и заплахи;

Проучване, внедряване и развитие на политики и проекти за “зелено развитие” на трансграничния регион, свързани с иновационната дейност, продукти и услуги в областта на възобновяемата енергия, набиране на средства за клъстер мениджмънт, професионално развитие на мениджъри и служители;

Защита правата и интересите на членовете на Клъстера, съдействие за реализиране на дейността, целите, задачите, програмите, плановете и проектите им, подпомагане и развитие на тяхната конкурентноспособност.

Изпълнение на всички дейности при условия осигуряващи тяхната безопасност.


Политиката на организацията подлежи на ежегоден анализ за адекватност от страна на Изпълнителен директор пред Общото събрание. Пълномощия за промяна в политиката на организацията има Общото събрание.