Нов проект за съвместна програма за повишаване на осведомеността за предотвратяване на природен и антропен риск от наводнения в трансграничния район Констанца-Добрич

Клъстерът за зелена енергия Констанца-Добрич заедно с български и румънски партньори кандидатстваха за финансиране на проект "Съвместна програма за повишаване на осведомеността за предотвратяване на природни и антропични рискове от наводнения в трансграничния регион Констанца-Добрич". Трансграничният регион Констанца-Добрич е изложен на опасности от наводнения както поради естествени опасности (къси и обилни дъждове, бързо топене на падналите снегове), така и антропогенни, предизвикани от неконтролируемата намеса на човека в природата, която значително промени ситуацията в речните басейни. Рисковете могат да бъдат управлявани, атехните последици могат да бъдат намалени чрез действия, които спомагат за смекчаване на рисковете. Като се има предвид честотата на наводненията през последните години и последиците от тях, беше установено, че само мерки за незабавно предупреждение и бърза намеса не са достатъчни, ако не се планират превантивни дейности, което означава информиране на хората за осведомеността за рисковете. Това  са ключови елементи на управлението на риска от наводнения и следва да бъдат приоритет в тази област, по-специално чрез решаване на екологични решения за превенция.

Основната цел на проекта е да се подобри съвместното управление на риска в тази трансгранична зона чрез повишаване на осведомеността на населението, особено на младите хора, относно мерките за предотвратяване и намаляване на рисковете от наводнения. Важно е младите хора да разберат, че често действието на човека върху природата може да доведе до непредвидими опасни събития, които могат да причинят сериозни материални и дори човешки щети.

Очакваните промени по изпълнението на проекта могат да се определят количествено чрез включването на целевата група по проекта в бъдещи дейности по управление на риска от наводнения.