Проект проучва „зелените” възможности в трансграничния район България-Румъния

Проектът „Зелен енергиен клъстер „Констанца-Добрич” се изпълнява от Сдружение „Бизнес Агенция Варна” – клон Добрич заедно с Морски университет – Констанца, Румъния в трансграничния район Добруджа,  по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013. Текущите дейности съчетават събирането на информация от академичните среди и гражданското общество относно ВЕИ мощностите и регионалния потенциал, проучване и анализ, общи дейности с въпросните страни, съвместна система за управление и център за сътрудничество. Българският и румънският екип ще работят успоредно, като съберат база данни за индустрията, свързана с възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) от представители на бизнеса, науката, образованието, местните власти и НПО от трансграничния регион.

Това е първата част от задачите на проекта. Специалистите на проекта се срещат с различните заинтересовани страни в района Добрич – Каварна – Констанца, предвидено е и провеждането на двудневен семинар с тяхно участие.

До момента има няколко проучвания за трансграничните икономически тенденции и възможности, но липсва конкретно проучване на областта от гледна точка на спазване екологичната  политиката на ЕС. Повечето от проучванията са ориентирани в посока на отделни ВЕИ или обслужващи една от страните, или някои специфични бизнес интереси. Това проучване ще се фокусира върху дългосрочните перспективи за зелено бъдеще и конкурентоспособността на района като една територия без граници. Проучването ще помогне да се създаде иновативна среда за балансирано и устойчиво развитие на малките и средни предприятия за производство на възобновяема енергия в граничните райони в България - Румъния с центрове Констанца и Добрич. Зеленият клъстер ще стимулира съвместни действия между основните производители на възобновяема енергия за повишаване на икономическата привлекателност на региона, повишаване на осведомеността на обществото по въпросите за устойчивото развитие и насърчаването на "зелено" производство и потребление на енергия, което е най-устойчивият начин за използване на природните ресурси. Предвидената пътна карта за използването на ВЕИ ще начертае план за действие за овладян растеж на зелената енергия в трансграничния регион.