Семинари на клъстера за зелена енергия относно това как да се подобрят възможностите в региона за намаляване на безработицата

В рамките на проект „Green Energy Cluster “Constanta-Dobrich”“/ Зелен енергиен клъстер „Констанца-Добрич“ – Договор за безвъзмездна помощ 47313/26.06.2014 г., финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, MIS ETC код 328”, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие, с водеща организация Сдружение БАВ, клон Добрич и партньор CMU – Констанца, бяха проведени серия семинари за формулиране на съвместни стратегии за насърчаване на възможностите за развитие на работната ръка и заетостта в областта на проектите, свързани с възобновяемите енергийни източници. Клъстерът за зелена енергия Констанца - Добрич, обединяващ 30 представители на ВЕИ бизнеса и свързаните производства и услуги, академията, неправителствения сектор и местната власт от трансграничния регион Констанца – Добрич, фокусира усилията си в анализирането на затрудненията пред региона по отношение на оползотворяване на природния потенциал и местните човешки ресурси в полза на благосъстоянието на хората от региона. Бяха проучени работещите проекти в областта на ВЕИ, потенциала на региона за по-нататъшно развитие на ВЕИ проектите в условията на ограниченията от последните години, възможностите за съобразяване на стратегиите за устойчиво развитие на селското стопанство в региона с разработването на ВЕИ проекти. Клъстерът разработи и внедри и Интегрирана система за безопасност и опазване управлението на околната среда в трансграничния регион, която беше надлежно сертифицирана от RINA България. RINA сертифицира системи, продукти и персонал, като предлага акредитирани и нотифицирани услуги в сферите на качеството, околната среда, безопасността, сигурността и социалната отговорност. RINA е член и един от учредителите на IACS (International Association of Classification Societies). Клъстерът бе сертифициран за съответствие със стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 с обхват “Подпомагане на устойчивото развитие и конкурентоспособността на мрежа от заинтересовани лица (клъстер) за развитие на зелената енергия. Постигане на разумно използване и опазване на природните ресурси на региона. Създаване на съвместна система за опазване на околната среда, подпомагаща управлението и обмена на добри практики между заинтересованите лица от клъстера. Подпомагане на адекватната информираност и готовност на заинтересованите лица от клъстера за действие, свързани с природни и екологични бедствени ситуации в трансграничния регион Констанца – Добрич.”

След тези дейности усилията се съсредоточиха в проучване и откриване на възможности как да се подобрят възможностите в региона за намаляване на безработицата, деквалификацията на безработните, за създаване на нови работни места в зелената индустрия и за подобряване на разбирането за необходимостта от зелени умения и зелени компетенции. Проведоха се съвместни работилници за обсъждане и набелязване на решения за развитието на работната ръка в трансграничния регион  с участието не само на членове на клъстера, но и на други групи заинтересовани лица – представители на бюрата по труда, посредници на пазара на труда, центрове за професионално обучение, университети, студенти, експерти по ВЕИ, представители на местната авласт и НПО. Участниците изслушаха презентации от експертите на проекта за възможностите за пазара на труда и заедно работиха по разработването на различни сценарии как да се насърчи заетостта в региона във връзка с ВЕИ и зеления растеж. Решено бе да се създаде още един клъстер, обединяващ организации от сферата на производството на храни и органични храни – Трансграничен клъстер БИОСЕЙФ, който е в процес на регистрация.

Проектът завършва с набелязване на конкретни мерки за прилагане на формулираните решения за насърчаване на заетостта в трансграничния регион, които влизат в съвместната “пътна карта” на Клъстера за зелена енергия, обединяващ 30 организации от двете страни. Мерките включват конкретни идеи за  нови проекти на клъстера, които да приложат обсъдените възможности за подобряване на заетостта в трансграничния регион. Повече информация ще намерите на страницата greencluster.eu.