Съвместно обобщено изявление от двудневни мрежови семинари в Констанца и Добрич

Съвместно обобщено изявление от

двудневни мрежови семинари в Констанца и Добрич

 

по Проект „Зелен енергиен клъстер Констанца Добрич

договор 47313 / 26.06.2014, MIS ETC 328

17-18.12.2015

Добрич

 

Семинарите се проведоха в Констанца (3-4.12.2015 г.) и в Добрич (17-18.12.2015 г.) на “принципа на огледалото” - с еднакъв дневен ред, ползвайки една и съща методология на работа, еднакви презентации и идентични работни листи за груповата работа, като бяха поканени и участваха представители на същите целеви групи в двете страни съгласно целите на проекта. Бяха направени предварителни проучвания между членовете на клъстера от двете страни на границата за основните теми, по които участниците да изградят и утвърдят мрежовите си взаимоотношения. “Огледалните” семинари   предостави на участниците възможност да се запознаят с механизмите за работа в мрежа и да изразят своите гледни точки в една трансгранична рамка. Чрез различни презентации и дискусии участниците имаха възможност да разберат ключовата роля на дейността в мрежи в рамките на КЛЪСТЕРА ЗА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ КОНСТАНЦА-ДОБРИЧ. Участниците представляваха целевите групи, посочени в проекта: представители на бизнеса, образователни и изследователски организации, НПО и местни власти.

В резултат на двата нетуъркинг семинара бяха подписани 6 споразумения за партньорство между образователни институции в двете страни и бе подготвено следното съвместно изявление, набелязващо съвместната работа в мрежа в близките години.

По отношение на обсъжданията участниците формулираха следните тези:

-         Участниците оценяват усилията, положени от екипа и експертите по проекта по проекта, за привличане на повече представители на различни субекти от трансграничната област с интереси във ВЕИ; дейности, ориентирани към координирането на общите действия и за изпълнението на поетите задачи; дейности, насочени към подобряване на уменията за ВЕИ и за изграждане на мрежа между членовете на клъстера;

-         Участниците аплодираха възможностите за посочване на идеи от експерти в сферата на ВЕИ пред различна публика, за сътрудничество на трансгранично ниво между експерти от различни институции, за предоставяне на днешните студенти като бъдещи експерти на точна информация, която е полезна за тяхното професионално развитие;

-         Участниците подчертаха значението на използването на системата (ISMS), разработена в рамките на проекта, както за заинтересованите страни, така и за устойчивото развитие на района;

-         Бяха обсъдени аспекти, свързани с ISMS като: системата не трябва да изключва дейности в открито море и на брега, специфични за нашата област; рамката на системата е общоприложима, ползвателят на системата трябва да определи много добре своите инвестиционни приоритети.

-         Участниците оцененяват разнообразието на профила на участниците в дейностите по проекта

-         Участниците преценяват като много важно въвличането на местните общности в дейностите на клъстера като бенефициенти на устойчивото развитие на трансграничния регион

-         Участниците намират като много полезно за дейността си изготвянето на обследването  на икономически субекти с ВЕИ-интереси

-         Участниците изразиха своето задоволство, свързано с дейността по разпространяване на информация, извършена от Центровете на клъстера в Констанца и Добрич

-         Беше отчетено, че: Клъстерът трябва да използва медийни инструменти, за да се чуе гласа на членовете му, за да допринесе за подобряване на сътрудничеството между заинтересованите страни и местните власти и за да да се подобри достъпа до европейските фондове за още по-голям кръг заинтересовани лица

 

Що се отнася до идеите за бъдещи проекти, специфични за Сесия 1: Възможности за развитие на бизнеса, участниците определиха следните идеи за създаване на съвместни проекти :

Наименование на проект 1

Технология за сгради с почти нулeво енергийно потребление

Обща цел на проекта

Разработване на технология, специфична за модулни къщи с почти нулево енергийно потребление.

Дейности по проекта

Проучване и проектиране на технология, специфична за ВЕИ, разработване на прототип, дейности за информация и публичност, разработване на технологична линия.

Целеви групи

Местни общности, МСП.

Период за изпълнение

2 години.

Резултати

Сертификати, основен прототип, технологична линия, верига за производство и дистрибуция.

Наименование на проект 2

Без граници в Клъстер за зелена енергия Констанца-Добрич

Обща цел на проекта

Устойчиво сътрудничество за създаване на нова зелена и възобновяема енергия и инфраструктура от двете страни на граничните проекти за стимулиране на икономическото развитие в региона.

Икономическото развитие на зелени и възобновяеми енергийни дейности в тези райони ще очаква ползи от интеграцията на регионално ниво.

 

Дейности по проекта

Създаване на уеб сайт чрез използване на съвременни комуникационни технологии, за да се предостави информация за привлечане както на интереса на партньорите, така и за включване на нови знания и постигане на видимост, опис на стратегическите документи (регионални, национални, европейски), технологии и компетенции, налични в районите на проекта, разработването на регионален план и комуникационни стратегии за сектора на нова зелена и възобновяема енергия.

 

Целеви групи

Клъстер за зелена енергия Констанца-Добрич, възобновяеми източници на енергия и свързаните с тях изследователски институции, предприятия, местни и регионални власти.

Период за изпълнение

2 години.

Резултати

Уеб-сайт, инвентаризация, маркетингов план, комуникационни стратегии.

 

Наименование на проект 3

“Местни решения за производство на електроенергия в изостанали райони”

Обща цел на проекта

Подобряване бита на домакинствата с местни енергийни източници.

 

Дейности по проекта

Идентифициране на населени места без енергийна инфраструктура, определяне на най-изгодните енергийни източници за видовете идентифицирани области, разработване на енергийни проекти и изготвяне на предпроектни проучвания, идентифициране на източниците на финансиране и изпълнение на проектите.

 

Целеви групи

Хората, живеещи в изолирани райони, например в Делтата на Дунав, планинските райони, зони без достъп до инфраструктура.  

Период за изпълнение

Две години.

Резултати

Местни електроцентрали или инсталации за индивидуална употреба, увеличаване на благосъстоянието, безопасност и качество на живот на хората, връзка с по-широката общност, достъп до наука и образование, увеличаване на местното управление, намаляване натиска върху невъзобновяеми енергийни ресурси.

 

Що се отнася до идеи за бъдещи проекти, специфични за Сесия 2: Управление на природните ресурси, участниците определиха:

 

Наименование на проект 1

Енергия от биомаса

Обща цел на проекта

Разработване на техническата система за преработка на биомаса от селскостопански отпадъци с цел намаляване на разходите за отопление.

 

Дейности по проекта

Свързване на публичните институции с реактори с използване на биомаса, използване на модели за производство на топлинна енергия от биомаса в рамките на образователните институции, намиране на хибридни решения за вятър и биомаса, за да се увеличи стабилността на енергийните доставки, развитие на центрове за обучение на потребители, които използват реактори на биомаса, насърчаване производството на енергия от биомаса, организиране на трансгранични състезания чрез награждаване на успешните инициативи в областта на ВЕИ.

 

Целеви групи

Студенти, специалности, бизнесмени, млади предприемачи.

Период за изпълнение

4 години.

 

Резултати

Свързване на публичните институции с отоплителна система, базирана на биомаса, създаване на нови работни места в селските райони, разкриване на нови бизнеси; подобряване на образователните/обществени услуги чрез спестяване на пари.

Наименование на проект 2

“Намаляване натиска върху природните ресурси с икономическа стойност чрез нарастване на усвояването и добавената стойност за единица потребление”

Обща цел на проекта

Насърчаване на мерки за опазване на природните ресурси чрез тяхното ефективно и рационално използване.

Дейности по проекта

Идентифициране на районите и природните ресурси, с максимално ударение върху свръхексплоатацията им (дървесина, лов, риболов и т.н.), идентифициране на проучените дейности по експлоатация на ресурси (търговия, промишленост, износ), определяне на мерки за подобряване на основните дейности с използване на отпадъци, идентифициране на алтернативи за замяна на продукти/суровини от природни ресурси, определяне на мерки за повишаване ефективността на използване от местни преработвателни дейности и увеличаване на местните приходи от качество, а не от количество, повишаване на обществената осведоменост за природосъобразност, за да се намали потреблението и да се увеличи използването на материали за рециклиране, насърчаване на административнrje и регулаторни предложения за потреблението на природни ресурси (прилагане и адаптиране на регламентите на ЕС).

Целеви групи

Всички потребители и производител, използващи природни ресурси.

Период за изпълнение

Постоянно, на годишен цикъл.

Резултати

Списък с районите, изложени на прекомерна експлоатация на ресурсите, опис на експлоатирани ресурси, списък на усъвършенствани икономически дейности, списък от мерки за използване, повишаване на обществената осведоменост, списък от действия, законодателни и/или административни предложения.

 

Що се отнася до идеите за бъдещи проекти, специфични за Сесия 3: Зелено развитие с помощта на по-добро образование, участниците са идентифицирали:

 

Наименование на проект 1

“Прилагане на възобновяеми енергийни източници в морската област

Обща цел на проекта

Разработване на модулна система за възобновяема енергия за захранване на морско оборудване. Модулната система трябва да е мащабируема и готова за употреба на борда на корабите. Крайният продукт трябва да бъде готов да се произвежда в големи количества и да бъде комерсиализиран.

 

Дейности по проекта

Предпроектно проучване, работа с финансови документи и получаване на финансиране, управление на проекта, изследователски и проектни дейности, разработване на прототипи, патентоване на продукти, окончателното разработване на продукти, международни и ЕС стандарти за сертифициране на продукти, маркетингови дейности и разпространение на резултатите.

 

Целеви групи

Корабостроителници, изследователски институции, спедиторски компании, академични среди, компании за възобновяеми енергийни източници.

Период за изпълнение

3 години.

Резултати

Изследвания, доклади за дейността, анализ на пазара, конкретни казуси, научни статии, уеб сайт, рекламни материали, видео-представяне, прототипи, патенти, сертификация за съответствие, краен продукт.

 

Наименование на проект 2

“Развитие на умения за ВЕИ чрез образование”

Обща цел на проекта

Насърчаване и оценка на предложенията въз основа на практическите подходи за екологично образование в трансграничния регион и създаване на център за обучение за околната среда в рамките на Клъстер за зелена енергия.

 

Дейности по проекта

Публичност на проекта, разработване на материали за екологично образование за различни образователни степени, развитие на човешките ресурси чрез програми за обучение (екологичното обучение на персонала). Проектът ще координира обмена на обучители между Румъния и България, разработване и прилагане на  образователен модел за екотуризъм, разпространение на резултатите от проекта.

Целеви групи

Трансгранични местни общности, местни власти, ВЕИ специалисти, неправителствени организации.

 

Период за изпълнение

3 години.

Резултати

Казуси, доклади, маркетингов анализ, създаването на Регионална стратегия за екологично образование, насърчаване на курсовете за обучение, иновативни предложения за модел на екотуризъм.

 

Що се отнася до най-важните приоритети по отношение на по-нататъшното развитие на трансграничното партньорство, участниците определиха:

- Интернационализиране чрез създаване на консорциуми, връзки с работодатели чрез постоянна комуникация и обмен, научни изследвания чрез участие на изследователски консорциуми в проучвания, финансирани по грантови схеми, развитие на човешките ресурси чрез обмяна на опит и курсове.

- Разпространение на резултатите и информация за проекта чрез използване ресурса на членовете на клъстера [уебсайт, информационни бюлетини, електронна поща], за да се привлече вниманието на заинтересованите страни, работещи в областта на възобновяемата енергия.

- Подобряване на учебните програми в съответствие с изискванията на пазара на труда чрез сътрудничество между изследователи, идващи от изследователски институти и университети от трансграничния район; прилагане на методи, модели и стратегии за превръщане на висшето образование в международно такова чрез повишаване на видимостта на институцията чрез маркетингови дейности с клъстера.

По отношение на възможността за работа в мрежа, участниците идентифицираха:

Развитие на връзки чрез промоция на трансгранично ниво, обмяна на опит чрез мобилност за студенти, преподаватели, изследователи, експерти; подобряване на пригодността за заетост чрез връзка между работодателя и специализанта, актуализация на обучаващи програми чрез събиране на информация от партньорства; сътрудничество между членовете на клъстера чрез организиране на общи събития между тях и чрез изготвяне на информационни материали и становища, използвайки заедно ресурсите.

Съвместни семинари по конкретни теми чрез организиране на пътувания с цел провеждане на конференции и курсове като експерти, гостуващи професори и т.н., а също и чрез улесняване на достъпа до съвместна работна платформа.

Относно слабостите, участниците идентифицираха:

Участие в изследвания, финансирани по грантови схеми чрез създаване на изследователски консорциуми, връзки с работодатели чрез развитие на нови партньорства, обмен на опит чрез трансграничната мобилност, стипендии за студенти от бъдещите работодатели, липса на схеми за стимули чрез изпращане на предложения до правителството, регулаторни и законодателни пропуски, свързани с хармонизирането на двата енергийни пазари чрез изучаването на регламентите и законодателството на двете страни, за да се предложат изменения и лобистка активност за тази цел.

Подходящи места за разработване на технологични и екологични стажове и практики, като тези места се идентифицират чрез изграждане на мрежи в рамките на клъстера. Партньорите за провеждане на практиката трябва да бъдат снабдени с подходящо оборудване (логистично, техническо и технологично), необходимо за оценка на теоретичните знания, предоставени на участника в процеса на обучение.

По отношение на краткосрочните цели, участниците определиха:

Най-малко едно участие в изследователски грант чрез създаване на консорциум, идентифициране на източници на финансиране и подготовка на документи за финансиране. Развитие на сътрудничеството в консорциуми чрез насърчаване и помотиране в клъстера, привличане на нови членове и документи за консорциума.

Създаване на споразумения за партньорство с други трансгранични сдружения, организации, фирми, местни власти, заинтересовани да си сътрудничат за регионално развитие на зеления енергиен сектор.

Идентифициране на целевите групи в областта на образованието с помощта на платформата. Диагноза на външната среда относно идентифицирането и описанието на общността и целевите групи чрез оценка на необходимостта и искането за образование по отношение на отделни лица и групи.

По отношение на дългосрочните цели, участниците определиха:

Финализиране на изследователски грант чрез получаване на финансиране, управление на проекта, развитие на инфраструктурата, развитие на човешките ресурси, окончателен технико-икономически доклад. Устойчиво сътрудничество за насърчаване на икономическото развитие в региона. Намиране на обща гледна точка относно възможностите на ВЕИ в трансграничния регион чрез организиране на двустранни работни посещения и срещи с важни институции за социален диалог в бранша на зелена енергия и чрез подкрепа на необходимостта да се повиши нивото на учебните програми в съответстиве с информацията за ВЕИ, за да се развият способности в тази област. Кандидатстване  с документи за нови проекти чрез изграждане на стратегически партньорства, посветени на всеки целеви сектор (висше образование, професионално обучение и т.н.), насърчаване на култура за междусекторно и международно сътрудничество чрез разработване на проектите по адекватни стратегии за финансиране. Разширяване на клъстера чрез рекламирането му в медиите и чрез поддържане активноста на Центъра на клъстера.

 

По отношение на списъка с основни проекти, участниците определиха:

Списък с основни проекти за следващата година: „Без граници в Клъстер за зелена енергия Констанца-Добрич,Развитие на уменията за ВЕИ чрез образование.

 

Списък с основни проекти за следващите 3 години: „Технология за сгради с почти нулево енергийно потребление“, Местни решения за производство на електроенергия в изостанали райони, „Намаляване натиска върху природните ресурси с икономическа стойност, чрез нарастване на  усвояването и добавената стойност за единица потребление, „Прилагане на възобновяеми енергийни източници в морската среда“.

 

Списъкът с основни проекти за следващите 5 години: „Енергия от биомаса.