Възможности за подобряване на заетостта в трансграничния регион – съвместно решение на участниците в семинара за развитие на работната сила в областта на ВЕИ

В рамките на проект „Green Energy Cluster “Constanta-Dobrich”“/ Зелен енергиен клъстер „Констанца-Добрич“ – Договор за безвъзмездна помощ 47313/26.06.2014 г., финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, MIS ETC код 328”, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие, с водеща организация Сдружение БАВ, клон Добрич и партньор CMU – Констанца, бе проведен семинар за формулиране на съвместни стратегии за насърчаване на възможностите за развитие на работната ръка и заетостта в областта на проектите, свързани с възобновяемите енергийни източници. Клъстерът за зелена енергия Констанца - Добрич, обединяващ 30 представители на ВЕИ бизнеса и свързаните производства и услуги, академията, неправителствения сектор и местната власт от трансграничния регион Констанца – Добрич, фокусира усилията си в анализирането на затрудненията пред региона по отношение на оползотворяване на природния потенциал и местните човешки ресурси в полза на благосъстоянието на хората от региона. Бяха проучени работещите проекти в областта на ВЕИ, потенциала на региона за по-нататъшно развитие на ВЕИ проектите в условията на ограниченията от последните години, възможностите за съобразяване на стратегиите за устойчиво развитие на селското стопанство в региона с разработването на ВЕИ проекти. Клъстерът разработи и внедри и Интегрирана система за безопасност и опазване управлението на околната среда в трансграничния регион, която се очаква да бъде сертифицирана за съответствие със стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 с обхват “Подпомагане на устойчивото развитие и конкурентоспособността на мрежа от заинтересовани лица (клъстер) за развитие на зелената енергия. Постигане на разумно използване и опазване на природните ресурси на региона. Създаване на съвместна система за опазване на околната среда, подпомагаща управлението и обмена на добри практики между заинтересованите лица от клъстера. Подпомагане на адекватната информираност и готовност на заинтересованите лица от клъстера за действие, свързани с природни и екологични бедствени ситуации в трансграничния регион Констанца – Добрич.”

В проведената  съвместна работилница за обсъждане и набелязване на решения за развитието на работната ръка в трансграничния регион  участваха не само на членове на клъстера, но и представители на други групи заинтересовани лица – представители на бюрата по труда, посредници на пазара на труда, центрове за професионално обучение, университети, студенти, експерти по ВЕИ, представители на местната авласт и НПО. Участниците изслушаха презентации от експертите на проекта за възможностите за пазара на труда и заедно работиха по разработването на различни сценарии как да се насърчи заетостта в региона във връзка с ВЕИ и зеления растеж.

 

Заинтересованите лица-участници в семинара подчертават необходимостта от допълнителни усилия за проучване и откриване на възможности как да се подобрят възможностите в региона за намаляване на безработицата, деквалификацията на безработните, за създаване на нови работни места в зелената индустрия и за подобряване на разбирането за необходимостта от зелени умения и зелени компетенции.

Новата стратегия за устойчив растеж и работни места на ЕС Европа 2020 поставя иновациите и зеления растеж в сърцето на всеки проект за конкурентоспособност. Няма ясна дефиниция на зелени работни места и разликата между зелени и по-конвенционални сектори е изкуствена. Много от необходимите умения за нисковъглеродни работни места могат да бъдат намерени в съществуващите професии. Нивото на преквалификация, необходимо за работниците, за да се преквалифицират за една съвсем различна, "по-зелена" индустрия, може да бъде по-малко от очакваното. Отделно умения в "старите" или дори намаляващи индустрии могат да бъдат ценни за икономика с ниски емисии на въглероден двуокис. Например, работници с опит в корабостроенето и строителния сектор са много търсени от производителите на вятърни турбини за своите умения в заваряване, повърхностна обработка и достройка.

 

Казусите показват, че при по-стабилна основа за генерични умения повишаване на квалификацията или "добавяне към" съществуващи умения, свързани с работата, ще позволи на всеки да извърши  пълния обхват от задачи, изисквани от новата зелена заетост. Проектът обсъди различни примери за допълване  на квалификацията към «стари» професии в държавите-членки в отговор на нуждите от ВЕИ индустрията.  Коментирани бяха системните слабости в образователната база от умения, които ограничават производителността и конкурентоспособността и намаляват капацитета на двете страни да се възползват от възможностите, предлагани от зеления растеж. Дефицитите в управленски умения, както и в технически, професионални умения, много от които са свързани с науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM) - са по-голяма загриженост от недостига на "нови" зелени умения.

 

По време на съвместната работилница на първо място беше обсъдена необходимостта от разработване на подход за описание на необходимите нови умения и нови работни длъжности за отговор на потребностите на бурно развиващия се  ВЕИ-сектор в трансграничния регион. Старите традиционни професии, старите трудови характеристики и свързаните с тях умения и компетенции – така както са описвани преди и както са свързани със съответното обучение, не отговарят напълно на предизвикателствата на новите проекти. Бяха обсъдени идеи от добри практики, при които бизнесът задава описание на конкретните нови умения на обучаващите институции, а посредниците на пазара на труда се заемат с това да насърчат безработните да развиват точно тези търсени умения. Например безработни лица с образование от сферата на електротехниката да бъдат насърчавани да се обучават – и съответно да им се предлага адекватно обучение  - за ръководители на екипи за различни задачи във ВЕИ проекти, техници и механици да получават допълнителна квалификация за поддръжка на ветрогенератори, строителни работници – особено тези над 50 години – да се обучават за техници по енергийна ефективност в екипи на консултанти по енергиен одит и енергийна  ефективност. Управлението на отпадъците като друга “зелена” територия , свързана с ВЕИ индустрията, също е сфера с недостиг на работници, която може да даде заетост в региона, стига да се подготвят програми и се насърчат хората да се ориентират към новата професия “оператор в преработката на отпадъци” – техники за приемане, сортиране, складиране, преработка и тн.

 

Бяха обсъдени също решения за това как предприятията да предлагат решения за развитие на работната сила в сферата на ВЕИ. Бяха търсени идеи за идентификация на специфични умения във ВЕИ индустрията във трансграничния регион.

 

Обсъдиха се пътища за насърчаване създаването на  работни места във ВЕИ за различните  социални категории безработни – младежи, жени, работници на над 50 годишна възраст благодарение на съвместни бъдещи проекти за препроектиране на длъжностите и формулиране на нови програми за преквалификация в тясно сътрудничество с бизнеса. Подчертана бе необходимостта от въвеждане на нови «зелени» знания още в средното училище и подобряване на тези знания през годините на обучение с цел създаване на специфични умения

 

 

Представителите на заинтересованите лица формулират следните препоръки относно това как стратегиите за развитие на уменията да доведат до няколко решения:

 

На първо място, да се даде възможност на хората да добавят към съществуващите си умения чрез специфични обучения, разработени в сътрудничество с фирмите от ВЕИ сектора.

 

На второ място, да се привлекат ученици и студенти към темите на STEM и развитие на тези основни умения, които да служат за основа на високо равнище на нисковъглеродни  умения.

 

Трето,  да се търсят възможности генеричните умения да се подобрят в рамките на цялата работна сила в региона. В този смисъл общите умения се отнасят както до изискванията в почти всяка професия, така и до зелените умения, които трябва да бъдат част от всяка работа.

 

На четвърто място е необходимо по-голямо ударение върху обучение на обучаващи. Няма достатъчно преподаватели и учители, които да са наясно с проблемите на околната среда и които да могат да преподават нови техники. Недостигът е особено остър в секторите на селското стопанство и строителството, които са тясно свързани с ВЕИ сферата.