Разработена е Интегрирана система за безопасност и управление опазването на околната среда в помощ на устойчивото развитие на трансграничния регион Констанца-Добрич

В рамките на проект „Green Energy Cluster “Constanta-Dobrich”“/ Зелен енергиен клъстер „Констанца-Добрич“ – Договор за безвъзмездна помощ 47313/26.06.2014 г., финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, MIS ETC код 328, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие, с водеща организация Сдружение БАВ, клон Добрич и партньор CMU – Констанца, започна работа клъстер за съвместни дейности в областта на зелената енергия, който възнамерява да допринесе за по-добра и по-мъдра експлоатация на природните ресурси в трансграничния регион между Румъния и България като възобновяем източник на енергия чрез обща пътна карта.

В рамките на проекта бе разработена и внедрена интегрирана система за безопасност и управление опазването на околната среда  в съответствие с целите на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, целите на Приоритетна ос 2, Област на интервенция 1 от Програмата и целите на проекта,  съгласно възприетата международна практика в съответствие със стандартите БДС ISO 9001:2008; БДС ISO 14 001:2004; BS OHSAS 18001:2007 и съгласно изискванията за Eco-Management and Audit Scheme (EMAS).

Интегрираната система за управление е разработена съгласно добрите практики и специфичните изисквания за постигане на устойчиво развитие на организации от трансграничния регион, като съдържа следните основни групи документи:

  • Политика и цели по основните аспекти на интегрираната система;
  • Наръчник  на интегрираната система:
  • Процедури, изисквани от представените по-горе документи;
  • Съобразени със спецификата на организацията работни инструкции;
  • Наръчници – ръководства, ориентирани към целевите групи на клъстера:
  1.                                                               i.     органи за местно самоуправление в трансграничния регион България –Румъния с центрове Добрич и Констанца
  2.                                                             ii.     компании от веригата на доставки на производството на възобновяеми енергоизточници, опериращи на територията на трансграничния регион България –Румъния с центрове Добрич и Констанца
  3.                                                           iii.     заинтересовани обществени организации, опериращи на територията на трансграничния регион България –Румъния с центрове Добрич и Констанца

За всяка от целевите групи е осигурена подходяща информация с цел улесняване при внедряване на основните принципи на интегрираната система и осигуряване на възможности за постигане на активна позиция на всеки от представителите на целевите групи.

Разработени са инструменти и ръководства, осигуряващи възможността на всеки представител на целевите групи да реализира самостоятелна оценка и самооценка и алгоритъм за постигане на изискванията на интегрираната система по отделните аспекти. При разработката на документите са спазени изискванията на стандарт БДС ЕN ISO 9004:2009

При разработката са взети предвид приложимите законови и нормативни изисквания в международен, национален, регионален и локален аспект с цел адекватно изпълнение и информираност на заинтересованите организации.

Системата е интегрирана в обща комуникационна платформа на членовете на клъстера, която предоставя и възможност да се обменя незабавно и навременно информация и предупреждения при спешни случаи или инциденти от екологично естество.

Отворени бяха два Центъра в Каварна и Констанца, които да подпомагат популяризирането и ползването на разработената система от членовете на клъстера и заинтересованите лица. Повече информация – на www.greencluster.eu, vba@vba.bg, както и на телефони 0887389999 и 088522855.