Продължават възможностите за зелена енергия в района Констанца-Добрич

 

Продължават дейностите по проект „Зелен енергиен клъстер „Констанца-Добрич”, който се изпълнява от Сдружение „Бизнес Агенция”, заедно с Морски университет – Констанца по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013. Той продължава до края на 2015 г. и цели осигуряването на устойчиви благоприятни условия в трансграничния регион. Дейностите включват създаване на база данни за основните участници в начинанието – представители на бизнеса, науката, образованието, властите и НПО от трансграничния регион, свързани с индустрията на ВЕИ, изследване  на основните тенденции и  перспективи за развитие на региона по отношение на ВЕИ и проучване на добри практики от други трансгранични региони, разработване на общ център и обща kомуникационна и информационна система.

За целта заедно с основния екип на проекта работят 4 допълнителни експерти в разработването на проекти за ВЕИ и академичните среди. С тяхна помощ ще се създаде списък на всички бизнеси и организации, свързани със зелената енергия, който ще гарантира достъп  и включване на заинтересованите страни. Прегледът на заинтересованите страни е подкрепен от мащабна информационна кампания за привличане на потенциални участници и за създаване на положителен образ на бъдещия клъстер като перспективен актив на региона и повишаване информираността на обществеността по отношение на екологичните въпроси, свързани с ВЕИ.

Основният проблем, който проектът има за цел да разреши, е хаотичното, неекологично, регионално небалансирано производството на възобновяема енергия в трансграничния регион Добрич-Констанца, както и липсата на визия за бъдещето ѝ. Районът е с отличен потенциал за производство на енергия от възобновяеми източници, особено от вятърна енергия, но липсва структурирано сътрудничество между съседните региони и в същото време е налице както значителен дисбаланс в построените и планирани съоръжения, така и в развитието на работната сила (няма обща визия за развитието на работната сила за нарастващото търсене на специалисти в региона, нито професионални услуги или центрове за обучение).