Стартира дейност Трансграничен клъстер за зелена енергия Констанца-Добрич

В рамките на проект „Green Energy Cluster “Constanta-Dobrich”“/ Зелен енергиен клъстер „Констанца-Добрич“ – Договор за безвъзмездна помощ 47313/26.06.2014 г., финансиранпо Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, MIS ETC код 328”, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие бе учредено сдружение с нестопанска цел за обществено-полезна дейност с наименование „Трансграничен клъстер за зелена енергия Констанца-Добрич”, регистрирано в гр.Каварна, община Каварна, област Добрич, България. Сдружението има за обща цел да допринесе за по-добра и по-мъдра експлоатация на природните ресурси в трансграничния регион между Румъния и България като възобновяем източник на енергия чрез общи действия и да служи като двигател и проактивен координатор на желанието на заинтересованите страни  за увеличаване на разпространението на възобновяемата енергия в региона с визия и  внимание към интересите на всички страни. Сдружението е иновационен клъстер - мрежа от заинтересовани лица, която създава благоприятни предпоставки за активизиране на съществените фактори на конкурентоспособността в областта на зелената енергия в трансграничния регион Констанца – Добрич .

Сдружението има за обща цел да допринесе за по-добра и по-мъдра експлоатация на природните ресурси в трансграничния регион между Румъния и България като възобновяем източник на енергия чрез общи действия и да служи като двигател и проактивен координатор на желанието на заинтересованите страни  за увеличаване на разпространението на възобновяемата енергия в региона с визия и  внимание към интересите на всички страни. Сдружението е иновационен клъстер - мрежа от заинтересовани лица, която създава благоприятни предпоставки за активизиране на съществените фактори на конкурентоспособността в областта на зелената енергия в трансграничния регион Констанца – Добрич .

Сдружението има за конкретни цели:

 

т.1. Въвеждане и популяризиране на  интегрирана система за сигурност и управление опазването на околната средане

т.2. Утвърждаване на  концепцията за зелен растеж на трансграничния регион и развитие на клъстер продуктите и услугите в областта на възобновяемата енергия;

т.3. Подобряване на политическите рамки за устойчиво управление на селските райони, използвайки предимствата на ВЕИ индустрията и развитие на съгласувани клъстер политики;

т.4. Участие в национални и международни форуми и проекти в областта на възобновяемата енергия.

т.5. Развитие на национални и интернационални икономически връзки и отношения;

т.6. Организиране на съвместен клъстер маркетинг;

т.7. Мониторинг на програми за финансиране и подпомагане при финансиране на проекти;

т.8. Сътрудничество с други клъстер организации в страната и чужбина;

т.9. Професионално развитие на мениджъри и служители в областта на възобновяемата енергия;

т.10. Насърчаване на проекти за възобновяеми енергийни източници, инициирани от общините; 

т.11. Изграждане, поддържане и актуализиране на web-базирана система за справки и достъп до географска и атрибутна информация в областта на възобновяемите енергийни източници.

Т.12 Участие/инициативи в иновационни проекти и развитие на възобновяеми енергийни източници.