Клъстер за зелена енергия в района Констанца-Добрич ще въвежда интегрирана система за сигурност и управление опазването на околната среда

В рамките на проект „Green Energy Cluster “Constanta-Dobrich”“/ Зелен енергиен клъстер „Констанца-Добрич“ – Договор за безвъзмездна помощ 47313/26.06.2014 г., финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, MIS ETC код 328, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие, с водеща организация Сдружение БАВ, клон Добрич и партньор CMU – Констанца, се подготвя стартирането на клъстер за съвместни дейности в областта на зелената енергия, който възнамерява да допринесе за по-добра и по-мъдра експлоатация на природните ресурси в трансграничния регион между Румъния и България като възобновяем източник на енергия чрез обща пътна карта. Друга цел е да служи като двигател и проактивен координатор на желанието на заинтересованите страни  за увеличаване на разпространението на възобновяемата енергия в региона с визия и  внимание към интересите на всички страни. Благодарение на няколко подробни документа, разработени от съвместни екипи от България и Румъния, бяха проучени изградените мощности за ВЕИ и потенциала на региона, най-добрите практики в създаването и функционирането на зелените клъстери в Европа, идеи за свързване на развитието на селското стопанство с разгръщането на проектите за ВЕИ, идеи за внедряване на интегрирани системи за управление на опазването на околната среда и приноса им към устойчивото зелено развитие на регионите. Проучванията отчетоха и слабости в следните области:

- Некоординирани усилия за устойчиво използване и опазване на природните ресурси и околната среда

- Липса на подходящо обучение и развитие на умения

- Липса на средства и техники за насърчаване на устойчивото използване на ресурсите на района

- Слабо съвместно сътрудничество между заинтересованите страни.

 

В същото време са открити няколко области на възможности като много важни за устойчивото развитие на района и те са заложени в основата на стратегията и плана за действие на Зеления енергиен клъстер, а именно:

- Структурирани и взаимно изгодни съвместни усилия с акцент върху устойчивото развитие в трансграничния регион на човешки, природни и екологични ресурси, използвайки съществуващите предимства

- Въвеждане на съвместна интегрирана система за управление на опазването на околната среда

- Концепцията за зелен растеж на трансграничния регион

- Проекти за възобновяеми енергийни източници, инициирани от общините

- Смяна на политическите рамки за устойчиво управление на селските райони, използвайки предимствата на ВЕИ индустрията.

 

Основната цел на Клъстера Зелена Енергия е да служи като инструмент за минимизиране на рисковете и максимизиране на възможностите, които са описани в извършените проучвания и да помогне за предотвратяване и намаляване на икономическото несъответствие между регионите, като фиксира общи бизнес и социални интереси за съществено подобряване нивото на трансгранично сътрудничество в района. Клъстерът има за цел да насърчи разумното използване на природните ресурси чрез овладян, разнообразен и териториално балансиран растеж на зелената енергия и обединяване на усилията за запазване и развитие на сравнителните предимства и общи възможности на района, както и за преодоляване на общите проблеми и заплахи.

Целите и задачите на Клъстера Зелена Енергия са тясно свързани с приоритетите и мерките, които са очертани в съответните стратегически документи за Румъния, България и ЕС, за да се осигурят ползи за двете национални икономики. Ако предвидените цели се постигнат, ползите за ВЕИ сектора и за двете национални икономики ще бъдат значителни, тъй като тяхното изпълнение ще доведе до намаляване на натиска върху природните ресурси, до увеличаване на заетостта в района и зелен растеж. В допълнение към това Зеленият  енергиен клъстер ще допринесе пряко за целите Европа 2020 в областта на опазването на околната среда. Повече информация потърсете на www.greencluster.eu и на имейл vba@vba.bg.