Възобновяемата енергия и селските райони – ползи за пограничния регион Добрич-Констанца

В рамките на проект „Green Energy Cluster “Constanta-Dobrich”“/ Зелен енергиен клъстер „Констанца-Добрич“ – Договор за безвъзмездна помощ 47313/26.06.2014 г., финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, MIS ETC код 328”, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие, с водеща организация Сдружение Бизнес Агенция Варна, клон Добрич, партньор CMU – Констанца, бе направен преглед на идеите за това как възобновяемата енергия може да служи за устойчиво развитие на селските региони. Проектът се ангажира да допринесе да се осигури ефективно опазване и експлоатация на природните активи на региона чрез съгласувани системи за съвместно управление с помощта на създаването на клъстерно обединение от заинтересовани лица от двата погранични района.

Селските райони привличат голяма част от инвестициите, свързани с внедряването на възобновяема енергия, тъй като са рядко населени, но с изобилие от източници на ВЕ, и този факт важи и за трансграничния регион Добрич-Констанца. Установено е, че използването на ВЕ може да осигури на приемащите общности някои ползи, включително:

-         Нови източници на приходи. В ЕС ВE увеличава данъчната основа за подобряване на предоставянето на услуги в селските общини. Тя също може да генерира допълнителни приходи за собствениците на земя и дейности, свързани с нея.

-         Възможности за нови работни места и бизнес, особено когато има голям брой участници и когато дейността на ВE е вградена в местната икономика. Въпреки тенденцията ВЕ да има ограничено въздействие върху местните пазари на труда, тя може да създаде някои ценни възможности за работа за хора в региони, където има ограничени възможности за трудова заетост. ВE може пряко да създаде работни места, като например предоставяне и поддържане на оборудването. Въпреки това, повечето дългосрочни работни места са косвени, произтичащи по веригата на доставки на възобновяема енергия (производство, специализирани услуги), както и чрез адаптиране на съществуващия опит за нуждите на енергия от възобновяеми източници.

-         Иновации в продукти,  практики  и  политики  в селските  райони. При всички проекти за ВЕИ съществува известна форма на иновации, свързани с изграждането, прилаганите технологии, специфичното знание, което се изсква в целия процес.

-         Изграждане на капацитет и овластяване на общността. Няколко селски райони в Европа са разработили специфични институции и органи, за да се справят с използването на ВE, в отговор на големите инвестиции и национални политики отгоре-надолу. Тази динамика се наблюдава както в регионите, където местните общности изцяло подкрепят ВE, така и в региони, където населението е против потенциално опасните тенденции.

-         Енергия на достъпни цени. ВE осигурява отдалечените селски райони с възможност сами да произвеждат енергия (електрическа и топлинна в частност), а не да внасят конвенционална енергия отвън. Да бъдеш в състояние да генерираш надеждна и евтина енергия може да предизвика икономическо развитие. В тази връзка общините могат да бъдат насърчавани да позлват наличните им ресурси за производство на еленергия, а не да бъдат само нетен консуматор на енергия.

Всички тези идеи обаче имат смисъл само ако се обединят усилията на местните заинтересовани лица за разработване на съвместни системи за управление на опазването на околната среда като ресурс на общностите.

Тези идеи проектът внедрява в създаването на Зелен Клъстер Констанца – Добрич. Повече информация потърсете на www.greencluster.eu или поискайте документи за включване в клъстера на имейл vba@vba.bg.