Проект споделя идеи как възобновяемата енергия може да служи за устойчиво развитие на пограничния регион Добрич-Констанца

В рамките на проект „Green Energy Cluster “Constanta-Dobrich”“/ Зелен енергиен клъстер „Констанца-Добрич“ – Договор за безвъзмездна помощ 47313/26.06.2014 г., финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, MIS ETC код 328”, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие, бе направен преглед на идеите за това как възобновяемата енергия може да служи за устойчиво развитие на селските региони. Не само в България и Румъния, но в повечето страни са инвестирани големи суми като публични средства в подкрепа на развитието на ВЕ. Но какви са икономическите последици от тези политики и инвестиции за устойчивото развитие на регионите?  Може ли наистина ВЕ да помогне на развитието на икономиката в селските райони? Това въздействие в голяма част от европейските страни не е планирано, а в района на Добруджа изключително интензивното разгръщане на нови мощности в областта на ВЕИ не позволи дори да се предвиди или анализира предварително как ще се отрази тази експанзия на този традиционно селскостопански регион. От друга страна през 2013 година в България рекордно намалява натискът върху природните ресурси, използвани за производство на енергия, сочи доклад на МИЕТ за състоянието и опазването на околната среда от 2015. Една от причините за това са тенденциите към намаляване на енергийното потребление – с 5% спрямо 2012 година, а от друга страна и увеличаването на производството от възобновяеми източници.  

Множество казуси, свързани с територии, попадащи в НАТУРА 2000,  разрушаване на местообитанията на защитени видове и нарушаване на маршрутите на прелетните птици, привличаха научното и общественото внимание в пограничния регион и в България, и в Румъния, наслагвайки негативна стигма върху проектите за производство на енергия от ВЕИ през последните години на тяхното интензивно разгръщане. Позитивният ефект от ползването за ВЕИ за селскостопанските райони, свързан с факта, че новите мощности са алтернатива на най-значителните източници на неблагоприятно въздействие върху околната среда, отстъпи на заден план. Секторът „Енергетика“  на българската индустрия е източник на 74% от агрегираните емисии на парникови газове за 2013 година според данни на МИЕТ. Това показва, че самото селско стопанство, чието развитие зависи от степента на изменение на глобалния климат, печели дългосрочно от развитието на енергия от ВЕИ в региона независимо от оскъпяването за крайния потребител, който в момента страда от високите цени на електричеството, натоварени със скъпата цена на тока, произведен от ВЕИ, което е проблем и за двете държави.

ВE не  създава директно много работни места, а по-скоро осигурява някои допълнителни възможности за заетост в селските райони. Осъществяване на положителна връзка между развитието на ВE и местното икономическо развитие изисква повече последователни стратегии, правилeн набор от местни условия, както и подход за внедряване на всяко конкретно място. Това означава, че сдружения на различни заинтересовани страни могат да въвеждат успешни практики, съчетавайки възможностите вече разработените ВЕ мощности в трансграничния регион, да осигуряват условия за нови работни места. Това е и една от целите на проекта „Green Energy Cluster “Constanta-Dobrich”“/ Зелен енергиен клъстер „Констанца-Добрич“.