Сдружение “Бизнес Агенция” е основано от група експерти през 2000 година като неправителствена организация в обществена полза, която да съсредоточи усилията на широк кръг професионалисти, обединени от обща мисия, да инициират и реализират мащабни проекти на регионално и международно ниво за разрешаване на проблеми, свързани с нуждата от по-висока конкурентоспособност на местните компании, с нуждата от модерни подходи за в квалификацията на бизнеса и неотменно – с нуждата от социалноотговорна грижа за социалночувствителните групи като ресурс на бизнеса – подрастващите, младите и хората с различни затруднения или ограничения.

Агенцията притежава 3 патентовани марки - “one stop-shop” за реализиране на идеята за “уан стоп шоп” агенция- прилагане на подхода за «услуги на едно гише» в множество реализирани проекти - поради натрупания опит и експертиза. Подходът е мултиплициран чрез различни партньорства в цялата страна.

Вторият патент е «Виртуален Бизнес Акселератор» за информационни и консултантски услуги в областта на образованието, практическото обучение – демонстрации и тренинг услуги. Натрупаният опит от многобройните обучения и консултации е важен ресурс за успешни проекти.

Третата патентована марка е «Туристически клъстер Варна», разработена с подкрепата на ЕС и Програма ФАР за популяризиране на Варна като туристическа дестинация.

Сдружението работи с малко ядро от постоянен професионален състав, като привлича за реализиране на проектите си от над 200 външни експерта през годините, с които има отдавнашни и утвърдени партньорски взаимоотношения, което му позволява да разработва и осъществява успешно проекти от различни области, подчинени на мисията му. Този “виртуален институт” от утвърдени и развиващи се професионалисти превръща Сдружението в мощен двигател на промени. С наличния си потенциал и стабилен административен капацитет, както и с натрупаното през годините техническо обезпечаване с материални активи, БА е и предпочитан и високоуважаван партньор на организации и институции от региона, страната и над 20 държави. Реализирани са вече над 60 проекта, а напоследък усилията са съсредоточени основно в международни проекти с ефективен местен импакт.

Сдружението има централен офис във Варна и клонове в София, Бургас, Добрич, Разлог и Аксаково.

Целите на Сдружението са:

1. да инициира и фасилитира публично-частния диалог;
2. да поддържа услуги на «едно гише» – “one-stop shop” - информационни, изследователски, тренинг, консултантски и обучителни услуги, които предоставя за различни целеви групи
3. да осигури среда за обмен на информация и добри практики и трансфер на опит с акцент върху модерните технологии, е-бизнеса, уеб-базираните решения, продължаващото обучение, международното сътрудничество и социалния диалог;
4. да инициира и подкрепя инициативи за създаване и укрепване на регионални, трансгранични и транснационални клъстери, мрежи и консорциуми
5. да участва в инициативи за разработване на политики и в представителни институции и обществени съвети, отговорни за развитието на местни и регионални стратегии за развитие;
6. да съдейства за социално-икономическото и културното сближаване на България с Румъния, Сърбия, Македония, Гърция и Турция и страните от черноморския регион и Югоизточна Европа по програми за трансгранично и трансрегионално сътрудничество
7. да проучва и промотира устойчивото развитие, внедряването на енергоспестяващи технологии, биокултури и системи за управление на качеството и опазване на околната среда
8. да подпомага социалното и професионално включване на хора в неравностойно социално-икономическо положение;
9. да предлага решения за популяризиране на здравословния начин на живот и спорт сред децата и младежите
10. да открива, разширява и развива мрежа от клонове с цел постигане на горепосочените цели в национален мащаб;