Проект Зелен енергиен клъстер

Стартира проект „Green Energy Cluster “Constanta-Dobrich”“/ Зелен енергиен клъстер „Констанца-Добрич“ – Договор за безвъзмездна помощ 47313/26.06.2014 г., финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, MIS ETC код 328”, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие. Той се изпълнява от Сдружение „Бизнес Агенция Варна”, клон Добрич, заедно с партньорите от Морския университет в Костанца и е на прогнозна стойност 490, 530 евро и ще продължи до края на 2015 г. Основната цел на програмата, която го финансира, е да обедини хората, общностите и икономиките в граничния регион между Румъния и България и да участва в съвместното развитие и сътрудничество, като използва природните ресурси по устойчив начин. Другата цел e да планира експлоатацията на ВЕИ чрез създаването на т. нар. обща стратегическа пътна карта. 

С терминa „стратегическа пътна карта” се обозначава продукта от процес на картографиране на най-важните ресурси спрямо една обща цел, стратегически цели и план за конкретни действия за превръщането им в резултати, приети от група заинтересовани лица.  Идеята за създаването и използването на пътна карта за използването на ВЕИ е залегнала в дългосрочните цели на Европа - да се намали зависимостта от внос на изкопаеми горива, както и емисиите на CO2, без да се прави компромис с природата.
Проектът „Зелен енергиен клъстер „Констанца-Добрич” цели да осигури устойчиви благоприятни условия в трансграничния регион за подпомагане на контролирания ръст на индустрията за развитие на възобновими енергоизточници, както и за увеличаване на потенциала за използване на зелена енергия от местните производства, като обединява компетенции, опит, знания и ресурси от България и Румъния посредством създаването и развитието на Трансграничен клъстер за зелена енергия “Добруджа”.

В продължение на година и половина ще се създаде база данни на основните участници от бизнеса, науката, образованието, властите и НПО от трансграничния регион, свързани с индустрията на възобновяеми енергийни източници  (ВЕИ); ще се изследват основните тенденции и  перспективи за развитие на региона по отношение на ВЕИ и проучване на добри практики от други трансгранични региони. В рамките на проекта, освен създаването на клъстер за зелена енергия “Добруджа”, със стратегия и оперативен план за развитие,  ще отвори врати и общ център, ще се създадат обща комуникационна и информационна система, ще се проведат множество партньорски срещи, трансфер на ноу-хау, общо планиране.